Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Regulamin Serwisu

Regulamin Świadczenia Usług Przez Serwis Internetowy WWW.TWORZYWA.PL

 

§1

DEFINICJE

 1. ENTERIO s.c. - oznacza podmiot gospodarczy prowadzący działalność na podstawie Umowy Spółki,  z siedzibą w Rzeszowie (35-234 Rzeszów), ul. Nad Przyrwą 13, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 517-01-35-894, REGON: 180051704
 2. REGULAMIN - oznacza wszelkie treści zawarte w niniejszym dokumencie
 3. SERWIS, SERWIS INTERNETOWY, PORTAL TWORZYWA.PL - oznacza VORTAL TEMATYCZNY dla branży tworzyw sztucznych:

- stworzony przez ENTERIO s.c.,

- świadczący usługi z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią w serwisach internetowych CMS Edito,

- udostępniony w sieci Internet w domenie WWW.TWORZYWA.PL,

- umożliwiający Użytkownikom korzystanie z prezentowanych treści, materiałów informacyjnych, zaimplementowanych rozwiązań oraz mechanizmów informatycznych,  a także informacji opracowanych przez ENTERIO s.c. i jej Partnerów

- pozwalającą Użytkownikom na realizację procesów biznesowych przez Internet, dotyczącą w szczególności komunikacji, wymiany informacji, prezentacji oferty produktowej a także realizację kampanii wizerunkowych, promocyjnych i reklamowych oraz szeroko rozumiane działania marketingowe.

 1. UŻYTKOWNIK - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i oferowanych Usług.
 2. USŁUGA - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami), m.in.:
  1. Usługi Informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron Portalu.
  2. Usługi Społecznościowe - usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu zgodnie z jego regulaminem, umożliwiające jego Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej ENTERIO s.c. lub jej Partnerów i udostępniania innym Użytkownikom,
  3. Usługi Pośrednictwa Sprzedaży Produktów i Usług - usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług,
  4. Usługi Reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak artykuły sponsorowane, banery reklamowe, listy mailingowe, newslettery, ogłoszenia sponsorowane (wyróżnione), tagi (reklama kontekstowa).

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług, ogólne zasady korzystania z Portalu oraz zakres odpowiedzialności ENTERIO s.c.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§3

ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL – WWW.TWORZYWA.PL
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt komputerowy (hardware), połączenie z siecią Internet (łącze internetowe), przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
 3. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

§4

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 4. Nie dopuszcza się do użytkowania w Serwisie kont o charakterze anonimowym, ogólnym i/lub nie posiadających jednoznacznej personalizacji wskazujących IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA oraz nie posiadających jego pełnych i poprawnych danych teleadresowych. W związku z tym Administratorowi Portalu przysługuje prawo do ZABLOKOWANIA KONTA, aż do momentu uzupełnienia danych osobowych przez Użytkownika.
 5. Użytkownik konta, które nie posiada pełnych danych osobowych i teleadresowych, ma 14 dni na uzupełnienie wymaganych informacji od daty rejestracji. Po tym terminie Administratorowi Portalu przysługuje prawo usunięcia konta.
 6. Zasady przedstawione w punkcie poprzedzającym dotyczą także wizytówek zamieszczonych w KATALOGU FIRM.
 7. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 8. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zamówione przez siebie usługi oferowane w serwisie oraz działania powodujące naliczenie przez serwis opłat zgodnych z podanymi w nim informacjami.
 9. Tytułem zamówionych przez Użytkownika usług przysługuje mu 14-dniowy termin płatności od daty rozpoczęcia (zamówienia) usługi. W przypadku nieuregulowania należności wymaganych tytułem zamówionych przez Użytkownika usług ENTERIO s.c. może zablokować konto użytkownika do momentu dokonania zapłaty.

§5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. ENTERIO s.c. oświadcza, że prezentowane treści zostały zamieszczone z zachowaniem należytej staranności i dbałości o jak najwyższy poziom zawartości merytorycznej, a także z wykorzystaniem wiedzy zawodowej posiadanej przez doświadczony zespół ekspertów branżowych. Nie stanowią one jednak podstaw do dostarczenia jakiejkolwiek gwarancji z tytułu właściwego lub niewłaściwego ich wykorzystania.
 2. ENTERIO s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje (skutki) podjętych na ich podstawie decyzji.
 3. ENTERIO s.c. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody mogące spowodować utratę dochodów, zysków, strat z tytułu prowadzonej działalności lub pośrednie, wtórne, specjalne straty moralne, nawet w przypadku poinformowana o możliwości zaistnienia takich szkód.
 4. ENTERIO s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu.
 5. ENTERIO s.c. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 6. ENTERIO s.c. nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez ENTERIO s.c.
 7. ENTERIO s.c. nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 8. ENTERIO s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§6

REKLAMACJE & UWAGI JAKOŚCIOWE

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ENTERIO s.c., 35-234 Rzeszów ul. Nad Przyrwą 13
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, nazwa reprezentowanej firmy, jej adres i siedziba, adres e-mail, telefon kontaktowy) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez ENTERIO s.c.

§7

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Przyjęty w na stronach Portalu wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Portal zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne oraz materiały multimedialne.
 3. Treści udostępniane na stronach Portalu mogą być opatrzone znakiem "Copyright © 2014 TWORZYWA.PL" lub też innymi znakami (np.: logotyp, znak wodny, itp.) Serwisu.
 4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu, w tym do jego elementów tekstowych oraz graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone.
 5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu, włącznie z usługami mającymi charakter komercyjny (odpłatny), nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych materiałów informacyjnych, treści, baz danych, materiałów multimedialnych, itp.
 6. Użytkownik może korzystać z materiałów i/lub baz danych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 7. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie w całości lub części, stron Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody ENTERIO s.c., poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają ENTERIO s.c. niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

§8

PRYWATNOŚĆ

 1. ENTERIO s.c. gwarantuje Użytkownikom Portalu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. ENTERIO s.c. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. ENTERIO s.c. z o.o. gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:
  1. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,
  2. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

§9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. ENTERIO s.c. zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez ENTERIO s.c. zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ENTERIO s.c.
 3. ENTERIO s.c. przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody Użytkownika oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez ENTERIO s.c.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ENTERIO s.c. zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu w formach powszechnie stosowanych w Internecie.
 2. ENTERIO s.c. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i oferowanych Usług, po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, oznacza ich akceptację.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 r.
Plastline