Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj

Słownik

Drukuj

Kauczuk Fluorowy [FKM]

Otrzymywane w wyniku kopolimeryzacji w emulsji związków dienowych i etylenowych częściowo lub całkowicie fluorowanych oraz fluorowanych estrów kwasu akrylowego przy udziale układu redox zawierającego nadsiarczan amonu jako inicjatora. Opierają się na wysokofluorowanych polimerach węglowodorowych. Kauczuk fluorowy jest kopolimerem fluorku winylidenu i fluoroolefin.

Kauczuk fluorowy posiada całkowicie zamknięty łańcuch główny i jest bardzo stabilny. Poprzez efekt ekranujący podstawników fluorowych i wysoką energię wiązania fluoru do atomu węgla osiąga się bardzo wysoką odporność na ciepło, niepalność oraz odporność na pęcznienie i na działanie chemikaliów. Wulkanizaty kauczuku fluorowego nie są atakowane przez procesy utleniania. Typy kauczuku są odporne na ozon i warunki atmosferyczne. Odporność na spęcznianie wzrasta wraz ze wzrastającą zawartością fluoru, przy czym elastyczność (sprężystość) w niskich temperaturach pogarsza się.

Właściwości mechaniczne: właściwości wytrzymałościowe leżą poniżej poziomu charakterystycznego dla kauczuków dienowych. Wytrzymałość na rozciąganie spada przy wzrastającej temperaturze. Odbojność jest niewielka i wzrasta przy wzroście temperatury. Najniższą wartość pozostałości po działaniu nacisku odkształcającego uzyskuje się przy użyciu układów sieciujących opartych na bisfenolach.

Obciążenie termiczne: długotrwała odporność na podwyższone temperatury jest bardzo dobra i leży przy -35oC, a dla terpolimerów przy -51oC.

Zachowanie się starzeniowe: wulkanizaty wykazują niezwykle wysoką odporność na ozon i warunki atmosferyczne (zamknięty i ekranowany łańcuch główny). Poza tym są one odporne na chemiczne czynniki utleniające.

Odporność na pęcznienie: odporność ta rośnie wraz z zawartością fluoru. Kauczuki fluorowe są bardzo odporna na działanie olejów mineralnych, tłuszczów, zasiarczonych olejów, olejów i tłuszczów zwierzęcych, alifatycznych węglowodorów (benzyny, butanu, propanu, gazu ziemnego), paliw, paliw zawierających metanol, węglowodorów aromatycznych (benzenu, toluenu), woda, roztwory wodne i kwasy nieorganiczne. Kauczuki FPM sieciowane nadtlenkowo wykazują dobrą odporność na parę wodną i aminowe dodatki olejowe. Kauczuki fluorowe są jednakże nieodporne na określone czynniki chemiczne. Zaliczają się do nich np. rozpuszczalniki polarne, jak np. aceton, dioksan, octan etylu, płyny hamulcowe oparte na glikolu amoniak gazowy, aminy, para wodna, gorąca woda (przy stabilizacji tlenkiem magnezu, tlenkiem ołowiu odporność ta wyraźnie podwyższa się ), niskocząsteczkowe kwasy organiczne np. kwas mrówkowy, octowy), gorący kwas fluorowodorowy, gorący kwas chlorosulfonowy.

Właściwości elektryczne: przy prawidłowej kompozycji mieszanki, wulkanizaty powyższe można stosować w kablach niskonapięciowych jako izolacje.

Przepuszczalność gazu: jest ona niewielka i osiąga wartości kauczuku butylowego.

Odporność na promieniowanie: odporność na promieniowanie jest względnie mała i leży poniżej poziomu dla wielu innych zwykłych typów kauczuków.

Kauczuki fluorowe stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność na oleje i paliwa jak i niepalność.

Przykłady: uszczelki, O-ringi, węże paliwowe, izolacje kablowe dla warunków ekstremalnych, powłoki ochronne.

Plastline