Polecamy

B2B Giełda Tworzyw Szukaj
Biznes Info RSS

DuPont Ogłasza Porozumienie z FMC

Drukuj

DuPont Ogłasza Porozumienie z FMC

DuPont ogłosił ostateczne porozumienie z FMC Corporation (NYSE: FMC), obejmujące wydzielenie z DuPont części aktywów DuPont Crop Protection, w tym niektórych ośrodków naukowo-badawczych, oraz nabycie przez DuPont wszystkich aktywów FMC w obszarze Health & Nutrition. W celu wyrównania różnicy wartości aktywów, transakcja uwzględnia wynagrodzenie dla DuPont w wysokości 1,6 mld dol., zawierające 1,2 mld dol. w gotówce oraz 425 mln dol. kapitału obrotowego. Wydzielenie ma na celu wypełnienie zobowiązań DuPont wobec Komisji Europejskiej w związku z warunkową zgodą na połączenie z Dow.
- Wierzymy, że to porozumienie jest doskonałym rozwiązaniem, które służy najlepszym interesom wszystkich interesariuszy, w tym akcjonariuszy, klientów i pracowników – powiedział Edward D. Breen, Prezes i Dyrektor Generalny DuPont. – Planowana niezależna spółka w obszarze rolnictwa w dalszym ciągu będzie mogła wykorzystać połączone, uzupełniające się siły DuPont i Dow. Znacznie rozszerzona oferta oraz rozwinięte programy badawcze obejmujące banki nasion, biotechnologię oraz ochronę zbóż, oznacza większy wybór i więcej innowacji dla rolników na całym świecie. Z kolei, możliwości w zakresie Nutrition & Health będą znacznie zwiększone, a to kluczowy obszar wzrostu i możliwości dla planowanej niezależnej spółki produktów wyspecjalizowanych.
Porozumienie FMC to korzyść dla obu stron. Jest prokonkurencyjne, przyspiesza proces regulacyjny i utrzymuje strategiczny i tworzący wartość potencjał transakcji naszego połączenia z Dow oraz trzech niezależnych spółek, które planujemy stworzyć – podsumowuje Breen.  W dalszym ciągu w wyniku transakcji połączenia spodziewana jest synergia kosztów w wysokości około 3 mld dol. oraz synergia wzrostu 1 mld dol.

Wydzielenie wybranych aktywów DuPont Crop Protection
Zgodnie z warunkami umowy FMC przejmie ofertę herbicydów dla zbóż szerokolistnych oraz insektycydów przeciwko owadom ssącym – w tym Rynaxypyr®, Cyazypyr® and Indoxacarb. Dodatkowo, FMC przejmie programy naukowo-badawcze i zasoby organizacyjne DuPont Crop Protection, wyłączając zaprawy nasion, nematocydy i programy badawcze na wysokim etapie zaawansowania, których rozwój będzie kontynuowany przez DuPont w celu wprowadzenia ich na rynek, a także wyłączając personel potrzebny do wsparcia produktów i programów badawczych, które pozostaną w DuPont. Wydzielone aktywa w 2016 przyniosły przychody w wysokości około 1,4 mld dol. W następstwie wydzielenia, dział rolnictwa firmy powstałej w wyniku połączenia, zachowa mocne aktywa w obszarze ochrony zbóż, włączając doskonałą ofertę ochrony kukurydzy, soi szerokolistnej oraz traw, szeroką ofertę ochrony zbóż przed chwastami, silną pozycję DuPont w ochronie przeciwko chorobom oraz przodującą w branży ofertę środków owadobójczych Dow AgroSciences.
Połączony dział rolniczy będzie właściwie nastawiony do przyspieszenia wzrostu, wykorzystując rozwinięte programy badawcze zarówno w obszarze nasion, jak i chemii, aby lepiej służyć rolnikom na całym święcie dzięki znakomitej ofercie innowacyjnych rozwiązań, zwiększonym możliwościom wyboru oraz konkurencyjnej cenie za dostarczoną wartość.

Przejęcie aktywów FMC Health & Nutrition
W ramach porozumienia, DuPont przejmie firmę FMC’s Health & Nutrition, która w 2016 roku przyniosła ponad 700 mln dol. przychodu w dwóch segmentach: teksturanty jako składniki żywności i substancje pomocnicze w farmacji. Działalność ta idealnie dopełnia dotychczasową aktywność DuPont w segmencie Nutrition & Health (N&H) i daje możliwość synergii wzrostu. Poprzez włączenie dobrze wpasowującego się programu FMC Health & Nutrition, DuPont wzmocni zdolności własnego N&H, poszerzając ofertę i rozbudowując zajmowaną przestrzeń.
DuPont Nutrition & Health ma przewodnią rolę w branży artykułów spożywczych, dzięki wykorzystaniu materiałów pochodzących z odnawialnych surowców do stworzenia szerokiej gamy składników, które producenci wykorzystują w celu zapewnienia konsumentom bezpiecznych, zdrowych, pożywnych i przystępnych cenowo posiłków i napojów. Porozumienie wzmacnia dostęp firmy DuPont do kluczowych składników dla ich systemów i portfolio teksturantów, umożliwia ekspansję na szybko rozwijający się obszar substancji pomocniczych w farmacji, a także zapewnia dostęp zarówno do nowych, jak
i uzupełniających się kierunków rozwoju rynku. W rezultacie DuPont N&H osiągnie silniejszą pozycję, co spowoduje wzrost, inwestycje w działalność R&D i dostarczanie większej ilości produktów i rozwiązań dla klientów na całym świecie.
Oczekuje się, że transakcja z FMC zostanie sfinalizowana w czwartym kwartale 2017 roku, z zastrzeżeniem zamknięcia fuzji DuPont i Dow, oprócz innych zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym zatwierdzeń regulacyjnych. Ze względu na warunki  transakcji z FMC, DuPont i Dow dostosowały porozumienie o połączeniu. Firmy spodziewają się zakończenia połączenia pomiędzy 1 sierpnia 2017, a 1 września 2017 roku, pod warunkiem spełnienia warunków zamknięcia, uwzględniając zatwierdzenia regulacyjne. Firmy oczekują nadal, że zamierzony podział na osobne spółki nastąpi w ciągu 18 miesięcy od zamknięcia. Ponadto, firmy Dow i DuPont ogłaszają, że pierwsze wydzielenie będzie dotyczyć spółki materiałów konstrukcyjnych.Everconre and Goldman, Sachs & Co. są doradcami finansowymi firmy DuPont w zakresie transakcji, a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP zapewniają doradztwo prawne.

O firmie DuPont
DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku dostarcza na globalny rynek światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynieryjne, w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, organizacjami pozarządowymi i liderami, można pomóc w znalezieniu rozwiązań dla takich globalnych wyzwań, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska.  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź www.dupont.com

Ostrzeżenie w zakresie oświadczeń dotyczących przyszłości
Niniejszy komunikat zawiera „oświadczenia dotyczące przyszłości” w rozumieniu federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, w tym Sekcji 27A Ustawy o papierach wartościowych z roku 1933, z późn. zm. oraz Sekcji 21E Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z roku 1934, z późn. zm.  W tym kontekście, oświadczenia dotyczące przyszłości często odnoszą się do przyszłej działalności i wyników finansowych oraz sytuacji finansowej oraz często stosują takie słowa jak „oczekuje się”, „„przewiduje”, „zamierza”, „planuje”, „uważa”, „poszukuje się”, „stwierdzi”, „będą”, „byłyby”, „docelowo”, podobne zwroty oraz odmiany czy zaprzeczania tych słów. Oświadczenia dotyczące przyszłości ze swojej natury odnoszą się do kwestii, które są w różnym stopniu niepewne, takie jak oświadczenia o zrealizowaniu proponowanej transakcji oraz korzyści z nich oczekiwanych. Te i inne oświadczenia dotyczące przyszłości, w tym brak realizacji proponowanej transakcji, albo niezłożenie lub przyjęcie dokumentów czy wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji takiej transakcji terminowo czy w ogóle, nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i są obarczone ryzykiem, niepewnością czy założeniami, które mogą spowodować, że faktyczne różnią się od tych wskazanych w oświadczeniach dotyczące przyszłości. Ważne czynniki ryzyka, które mogą spowodować takie różnice obejmują między innymi (i) zrealizowanie proponowanej transakcji na przewidywanych warunkach i w przewidywanym terminie, co obejmuje uzyskanie zgód akcjonariuszy i urzędów nadzoru, przewidywanych warunkach podatkowych, nieprzewidziane zobowiązania, przyszłe wydatki kapitałowe, przychody, wydatki, zyski, synergia, wyniki ekonomiczne, zadłużenie, sytuację finansową, straty, perspektywy, strategia z zakresu działalności i zarządzania w zakresie zarządzania, rozwoju i rozwoju działalności nowej połączonej spółki oraz inne warunki realizacji fuzji, (ii) zdolność firmy Dow i firm DuPont do skutecznej integracji przedsiębiorstwa oraz do osiągnięcia przewidywanych synergii, ryzyka i koszty oraz przygotowanie i/lub realizacji potencjalnego wydzielenia, co obejmuje oczekiwane terminy, ewentualne zmiany w konfiguracji przedsiębiorstwa związane z potencjalnym podziałem, jeśli zostanie zrealizowany, (iii) potencjalne spory prawne odnoszące się do proponowanej transakcji, jakie mogą być wszczęte przeciwko firmom Dow, DuPont lub ich dyrektorom, (iv) ryzyko, że zakłócenia wynikające z proponowanej transakcji spowodują szkody w przedsiębiorstwach firm Dow lub DuPont, w tym do ich aktualnych planów i funkcjonowania, (v) zdolność firm Dow lub DuPont do zatrzymania i zatrudnienia kluczowych pracowników, (vi) potencjalne negatywne reakcje lub zmiany w relacjach w komercyjnych wynikające z ogłoszenia lub sfinalizowania fuzji, (vii) niepewność co d długoterminowej wartości akcji zwykłych firmy DowDuPont, (viii) dalsza dostępność do kapitału i finansowania oraz działania agencji ratingowych, (ix) zmiany prawne, regulacyjne i ekonomiczne, oraz (x) nieprzewidywalność lub dotkliwość zdarzeń katastrofalnych, co obejmuje między innymi akty terroryzmu czy wybuch wojny, albo działań wojennych oraz reakcja kierownictwa na wszystkie powyższe czynniki. Powyższe ryzyka oraz wszelkie inne ryzyka związane z proponowaną fuzją będą bardziej szczegółowo omówione w łącznym oświadczeniu/prospekcie, który zostanie zawarty we wniosku o rejestrację w Formularzu S-4, jaki będzie złożony w SEC w związku z proponowaną fuzją. Chociaż lista czynników tu przedstawionych oraz lista czynników, które zostaną przedstawione we wniosku o rejestrację w Formularzu S-4, są uważane za reprezentatywne, a żadna taka lista nie może być uważana za kompletne zestawienie wszystkich potencjalnych ryzyk i niepewności.  Czynniki tu nie podane mogą stanowić istotne dodatkowe przeszkody na drodze do realizacji oświadczeń dotyczących przyszłości. Konsekwencje istotnych różnic w wynikach w porównaniu do wyników przewidywanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości mogą między innymi obejmować zakłócenia działalności, problemy operacyjne, straty finansowe, odpowiedzialność prawną wobec stron trzecich i podobne ryzyka, z których każde może mieć istotny wpływ negatywny na skonsolidowaną sytuację finansową, wyniki działalności, rating kredytowy czy płynność firm Dow lub DuPont. Ani firma Dow, ani firma DuPont nie przyjmuje zobowiązania do publicznej zmiany czy aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zmian czy w inny sposób, gdyby nastąpiła zmiana okoliczności chyba że inaczej wymagają przepisy dotyczące papierów wartościowych czy inne obowiązujące przepisy.
 

Wyświetleń:
Komentarze użytkowników (0)

Przeczytaj także:

Polecamy:

Plastline